Cinema Panic 2 קחשמ

2 עונלוק תקינאפ (Cinema Panic 2):

.השדחה הנשה תארקל תויקינקנ הלוקו ןרוקפופ ,םירגרובמה דייטצהל וטילחה םה ,תוחוקלה .טרסב םיפוצ תונהילו סועלל חונ אסיכ לע תבשל היהי רתויב הרוהה לכוא תא לבקל םיצור .םתוא רפשל עובק ןפואב ןוזמ תכירעל קרס תונוכמ היהנ אל הבה ,לכ תא קפסל ידכ ןמז י

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות