משחק 4 ברק ירוביג באינטרנט

                                  Heroes Battle 4 קחשמ

4 ברק ירוביג (Heroes Battle 4):


.הביא לש ףוריטה ךותל לולצל בוש ונחנא ובש ,ידגאה קחשמה לש יעיברה קלחה הנה .םייקנעה םירואזונידה לש הרדשה טוח תא הווהמה ,ירוטסיהרפה אבצה לע דקפל לכות .ןויסינ לש םיוסמ םוכס חיוורהל לכות ,ברקב ןוחצנ .אבצה רופיש לע איצוהל רשפא רבכ הזו ,רתוי לבקמ התאש היווחה תא ,ךלש דצהמ ןטקה דס

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע