משחק סונייקואה לש ךלמה באינטרנט

                                  King of the Ocean קחשמ

סונייקואה לש ךלמה (King of the Ocean):


.ילנויצנבנוק טומ םע ליחתהל ךרטצת איה ךא ,סונייקואה לש ךלמ תויהל .הריסה לא בורקו שיו ,הריס תונקל ,רתוי ינרדומ רופיש ןויתיפ חיוורהל הגרדהב התאו .ךלש םיידיב אצמנ לכה ,ולוכ גידה יצ תא לבקל ךירצ התא ,םיירט םיגד תקפסאב ןילופונ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע