משחק Re ילש ןטקה יבמוז - 3 רז באינטרנט

                                  Re Zer 3 - My little zombie קחשמ

Re ילש ןטקה יבמוז - 3 רז (Re Zer 3 - My little zombie):


Re Zehr ףסכ רובע ותמשנ תא רוכמל םילגוסמש הליגר ברח ריכש היה. .ססג אוה ,הנואתה ירחא לבא .ופוג תכתמ ףוגב וליתשה םינעדמ ,ותוא רומשל ידכ .תוצלפמ דגנ םחלנש רוביגל ךפה אוה וישכע .םלועה תא ליצהל ידכ - הטושפ דואמ איה הרטמה .םתוא ליצה ךכבו ,םיבמוז גורהל .רבש תודוכלממ ענמיהל ךירצ התא ,קזנ םורגל ידכ .תואירב לש ךלש יאלמה תא שדחל וחכשת לא קר

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע