משחק ךלש ימינפה לורט אצמ באינטרנט

                                  Find Your Inner Troll קחשמ

ךלש ימינפה לורט אצמ (Find Your Inner Troll):

.ךכל ןכומה ןמ תובושת ךותמ הריחב ,תוטושפ תולאש המכ לע תונעל ונלש ףיכה ןודיח הז .קיחצמ ,ףיכ ,דומח םלוכ םהו ,םימסרופמה הרוטקירקה םילורט קר רידגהל םיוותה תא ,וג .יזאפ ירותסמ עמשנ DJ וא הקיסומ לע םיסקמ ריהז הבוקנוריפ וא םידרו ומכ םתא יכ דומ