משחק !אל וא ןכ :תואוושמ באינטרנט

                                  Equations: Right or Wrong! קחשמ

!אל וא ןכ :תואוושמ (Equations: Right or Wrong!):

.םירוהל םג רוזעל יושע הז הרקמב םיקחשמ ןותנ ןמז קיפסמ שי יכ בושח ךילהת - תוטועפ !ןוכנ אל וא ןוכנ :קחשמ תואוושמ תאו .הז רובע ילאידיא .הנכומ הבושת םע לפכו רוסיח ,רוביח ,תביטחב ןמזה תויטמתמ תואמגוד עיפות התא ,הקיד .הייצרק וא בלצה לע ץחלו ךלש שארב תוריהמב בשחל איה ךלש המישמה תאו .יוארכ דעותי יכ לשמל - קדבו ,הנוכנה אלה הבושתה תא גיצמ ןויוושה ןמיס רחאל רפסמה .רהמ יד ןיטקי רשא ,ןמזה ריצ תא שי שי יכ ,דובעי אל ןמז ידמ רקש וא תמא :קחשמב ףק .השדח אמגוד לבקל תנמ לע ךלש הריחבה תא תושעלו תוריהמב הבושתה תא אוצמל ידכ ירשפא .רהמ תיתגרדה הדירי היהי םעפה יכ ,תוריהמב םלוכ תא רופסל יל שיו הקספה ילב ךל ונת .הנוכנה אלה הבושתה תא ץחלת היצרניא ךותמ התאו היעב שיש ןכתיי ,תונוכנ תופוצר תוב !אל וא ןכ :הזה עטק תואוושמ קחשמ זא ,רקי הז םא .תיפוסה האצותה לע תגצוי התאו רמגיי ךליבשב .שרגמה עצמאב ןטקה ץחה לע הציחל ידי לע בוש ותוא ליעפהל תוסנל לוכי דימת התא ,ותו