משחק Fury הצורמ באינטרנט

                                  Fury Racing קחשמ

Fury הצורמ (Fury Racing):

.תודרשיהל יתימאה ץורימה תא םיליחתמ ונחנא וישכע .םיירזכא םיביריו תולולת תוינפ םע תעבטה שיבכ תא שובכל תכללו םיצוק םע ינתמיאה לג .לולסמה לע ותוא ףוסאל ,שא אלמל םירחתמה שאה יעילק תוריל .השדח תינוכמ לבקמ התא ,ץורימה תא חצנל אל םא דבאת תוריהמה לבא ,הצוחה ףועל אל הת