משחק Rush Ranch באינטרנט

                                  Ranch Rush קחשמ

Rush Ranch (Ranch Rush):


.תויונמדזה הברהו המדא לש םימנוד השולש ךל שי .תגשגשמו תמדקתמ הלכלכ ותכיפהו ,הווח דייצל ןיגב .תוחוקלמ תונמזה עצב ,ןסחמל ךיישו ריצק ,תוברת לש ןווגמ לותשל .םיבוט םירבד לש ןווגמ ,רמושמ ןוזמ רצייל דוביעל לעפמה תא ןקתה .םיציבו רמצ ,בלח לבקל ,רקב ןטקו לודג ,תויחו דמחמ תויח רופיצ הנק .הנוכשב רתויב בוטה רכיאה ךופה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע