משחק הלעפה Candyland ינופ באינטרנט

                                  Pony Candyland Run קחשמ

הלעפה Candyland ינופ (Pony Candyland Run ):

.הלעפהה Candyland ינופ קחשמ לש םסקה םלועל סנכיהל ידכ קיפסמ לזמ רב היה דחא ינופ .לודג ץירעמ ,אלפה הברמל ,אוה הילאש ,םיקתממ לש הלודג תומכ שי ןאכ יכ ,רשואמ ארונ .המידק עונל תופיצרב ךות ,םיקתממה לכ תא ףוסאל - רתויב השק ראשנ הז .לעמ ץופקל ךירצ התא וכרדש ,םיקומע םירוח שחרתת דימת ולש הריירקה לש ךרדה יכ ,השק .תדלקמב םיצחה דחא לכב שמתשהל לוכי התא ,ץופקל ידכ .םינוש םיהבגב ומקומי רשא ,םיקתממה ץראב וצרש םיקתממ ינופ רובע קחשמב ץופקל ךירצ .דחא םדא לש םייחה םכתא חקית םעפ לכבש ךכ ,ןיטולחל ירשפא יתלב הז םע דדומתהל ,םיש .וכרדב הרקנש הערפה רבגתהל ,ץופקל ךירצ םג זא .םיננעב ושאר תוגלוז - ונלש ינופה לש תדחוימ תלוכי שמתשהל ךרוצ שי ,לושכמ םע תושג .חוורה שקמ תועצמאב וזה תלוכיה תא לעפה .ליצהל המ שי חותפ ללחל םשמ ףועל ונלש ינופה ,יכ םעפ םירוח שיש םיננעב Candyland .תאזה הנידמב ןכוסמ הציר לבא ,קתרמ הלש החלצהב םילשהלו םיבר םיקתממ ףוסאל ידכ ינו