Battle S.W.A.T. Vs Mercenary  קחשמ

SWAT Vs Mercenary ברק (Battle S.W.A.T. Vs Mercenary ):

.ביואה תא דימשהלו תוהזל - המישמה תא חכונלו ,םידחוימ תוחוכ תיליע תדיחי לייח - ה .ףסכ חיוורהל הרטמב םחול ,ברח יריכש ,ברח יריכש - ךלש םיביריה .ירוחאה ףילחת תווהמ ןניאו העושיל תופצל ןיא ןכ לעו ,ירזכאו ןופצמ ירסח םה .םוקמה לע גורהל ,ביואה לש ותעפוהל דימ ביגהל .תברקתמ הנכס לש ןמיס תויהל תויושע תוערפה לכ ,דחא ןטק רבד לכ לש הייאר חווטל ץוח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות