משחק הבל ברח באינטרנט

                                  Lava Sword קחשמ

הבל ברח (Lava Sword):

.םתלעותל םיחרזא וספתש םידדוש ויה םדק ימיב .תורצב היהש ימ לכ תלצהב ורהימ דימתש םירוביג שיו .םתוא ליצהלו םיליגר םיריסא עיגהל בייח ךלש רוביגה ובש ,הבל ברח קחשמהש לככ .דדומתהל ידכ הרזעל קוקז התא הבש ,תוערפה לש בר רפסמ הפוצ איה יכ ללותשמ ,הזה רבע .םיגוס המכ ויהי םיעגפמ .ךומס ביתנ לע ץופקל ,עתריהל ךירצ קר התא הזיאמ .םשל ץופקל דיימ יפואה תאו ברחה :קחשמה תבל לולסמ לע רבכעה לע ץוחלל טושפ ,לק יד .הדח ברח שי ונרוביג לש ודיב רשא הדמשהל םידלשו םיבמוז שי תאז לכבו .הזה קשנה לש הפונת עצבת רשא הציחל ,ילאמשה רבכעה ןצחל תא םיכירצ םג ונחנא ,ברחה .ךרדמ לושכמ ריסהל תנמ לע רפסמ תוברח םימעפ ושד םירחא דועב ,דחא טיהל םיכירצ ונחנ .שולש קר ךל שי םייחהש םושמ ,םימעפ שולשמ רתוי לוכי אל התא תוגשל .ידמל תובורק םיתעל םש עיפויש רשבה תוסיפ תא ףוסאל ידכ שיבכל םא ,שדחתמ תויהל םיל .ותרזע תא ךירצש ימל עיגהל לגוסמ היהו התמ ברח :קחשמה הבל רוביג לא ךלש ןורשכה לכ