משחק FCB יביטמיטלואה Rush באינטרנט

                                  FCB Ultimate Rush קחשמ

FCB יביטמיטלואה Rush (FCB Ultimate Rush ):

.תווצ םיקהל םינקחשה תא ןיכהל דציכ :הלאשה תא םכמצע תא םתלאש םעפ יא םאה .תמסרופמה הנולצרב לש תווצ ביכרהל לוכי ךמצע התא רהמל יביטמיטלואה FCB קחשמ .דרפסב תמקוממה ריע ש"ע ,הינולטקמ הז יעוצקמ תווצ .םלועהו ץראה תויופילאב תונוחצינ לש ונובשחב תורשע לע ,רתויב ותרתוכש הצובקה איה .םתרשכה םיאטרופס תריחבב ךשמה .רקי ךרצמ - םינקחשה ,תונקל ידכ םיפסכ קיפסמ ךל שי םא ,םירחאה לכ םע הזוח לע םותח .םיסובוטואו םיעסונ תוינוכמ ,תויאשמה לע ץפק ,םירעשה תחתמ וכרד תא השע ,ץע ימוסחמ .ריכזי הזש חלצומו חוטב ךיא ךב יולת הזו ,דואמ רהמ לעופ יאטרופס ,םילושכמ לש התעפ .שיבכה לע םיאצמנ תועבטמה לכל רוביגה תא ךושמי הז ,טנגמ ןוגכ ,ישומיש דואמ םיסונו .וב עוגפל אל הסנמ ךכ לכ ,תואירבה םוקישל ףסכ ךממ שורדי הז ,םימעפ המכ לפונ רוביג .רחא לגרודכ בכוכ ,זראוס סיאול ,יסמ לנואל םמצע תא להנל לכות התאו Rush יביטמיטלו .הבוט תוריהמ הפי 3D תקיפרג ןיהת .םינקחשה בחר תעד לוקיש ןתונ רשא ,םידיינ םינקתהב וב שמתשהל לוכי התאש רמואש המ , .ונלש עוצעצה םע רדהנ ןמז ,עגריהל ,ךמצע תא ליבגת לא