משחק ןכשה לש בשעה רטפיה באינטרנט

                                  Get Rid Of The Weeds קחשמ

ןכשה לש בשעה רטפיה (Get Rid Of The Weeds):


.לדומ תושעל רצחב הניגו תולטמ תא תושעל ןמז ועיגה ,םיטוש םיבשע תוסוכמ תועוצרה לכ .הלבגמב דומעל ידכ תחסכמה לש ךירצש ומכ ביתנה תא ןנכתל ךירצ התא זא ,ץרפמה ka חסכ .זג םכל ךוסחי םגו ,המצע הנוכמה תא םיחנמ םהו לולסמה לע עובצ םיצחב שמתשה .ןוכנה םוקמב תינוכמה תרדגה תאישנ ,רבכעה תא לעפה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע