משחק 3D רפוס תויאשמ באינטרנט

                                  Super Trucks 3D קחשמ

3D רפוס תויאשמ (Super Trucks 3D):

.יתואיצמ 3D ץורמב םכל הכחמ הז לכ - רפע ךרד זא ,הקלח ןיוצמ לולסמ .ויבירי לכ תא ףוקעל תצלפמה תיאשמ תא רחב .השק וקחשי םירחתמ ,םיציח ולהנ .םילושכמו םיצפוק חוכ לגעמ ףוסא .רתוי בוט ןורמת תלוכיו רתוי קזח עונמ םע השדח תינוכמ תונקל יפסכה סרפה לע .םילולסמ השולשו םיפי'ג ינש תא ףוחדל לוכי התא