משחק Tycoon ריצק באינטרנט

                                  Harvest Tycoon קחשמ

Tycoon ריצק (Harvest Tycoon):


.הלודג הווח להנל לגוסמ התאש חיכוהל .חוור רתוי לבקל ידכ רתוי םירקי םיצע לעפמו םישדח םיערז תונקל ,ביחרהל הדש ,םילוב .םיענו דמחנ ותוא ךפוהש המ ,הווחה תא טשקל ,םיניינב תיינב .םיקסע ןורשכ תא הארמ ,רבכעה םע ךשמה .ירפ תאשל לודגל םינגו ,חרופ ךלש קסעל ןת

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע