משחק סובוטוא לזאזעל באינטרנט

                                  Hell Bus קחשמ

סובוטוא לזאזעל (Hell Bus):


.ריעה לע הליל תסיט ךל שי וישכעו ,סובוטוא גהנכ דבוע התא .םישנא לש תולוקה םע תררועתה לבא ,המח שמש דואמ היה רקובה .הלא ןוגכ םישנא ךופהל דואמ רהמ םהו םיבמוז ידי לע ףקתוה ךלש הנידמה לע .טלמיהל הווקתב תובוחרב םילהנמש םיטושפה םישנאה תא ליצהל לוכי התא קרו וגרהנ םיגה .םעה ידירש תא ליצהלו סובוטואה לוהינ .חוטב םוקמל םתוא חק זא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע