משחק Farmerella באינטרנט

                                  Farmerella קחשמ

Farmerella (Farmerella):


.הלוכ הווחה תנתמ תא ולביק הלא הנטק הדלי .םהלשמ קשמ להנל ידכ תוריהמב דומלל ךירצ הז לבא ,הנטק יד ןיידע איה .שרגמה לע םילובי לדגל הל רוזעל הדליה תא להנל ,רבכעה תועצמאב .םיריזחו םישבכ ,תולוגנרת ןוגכ ,םינוש םייח ילעב לודיג לש תורשפאה תא ול שי הזה ק .םיחמצו ,לעפמל םיערזה תא תונקל ןכמ רחאלו ,עקרקה תא ןיכהל ךילע ,תישאר .הלא םע הנהית

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע