משחק ?לודגל ךלש םאה ןג ךיא באינטרנט

                                  How Does Your Garden Grow? קחשמ

?לודגל ךלש םאה ןג ךיא (How Does Your Garden Grow?):


.םיאירבו םימיעט םיחמצ םנשי ובש ,תוגורעה ןג לע רומשת .םישבי םתוא רומשל ידכ - ךלש המישמה .רתוי הריהמ העונת םייפגמו םימ אלמל ידכ עיפוהל תופיט תא תוריהמב ףוסאל ידכ חוורה .רתוי תכפוה הדובעה ,םיחמצ לש םישדח םינימ םנשי ,הניגה תבחרהל ,הדובעה לכ תא תושע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע