משחק רינרוט תומוא 4 ישיא באינטרנט

                                  Avatar 4 nations Tournament קחשמ

רינרוט תומוא 4 ישיא (Avatar 4 nations Tournament):

.שגרמה רודיבה לכ תא םג אלא ,ינסרה חוכ קר אל אוה רטאוואה המצעה יטנמלא .לגרודכה רינרוטב תונידמ עברא םייקתי םויה .םיביכרמה דחא לש םסקהו ,טעב אל רודכ טעוב התא יכ ,ןפוד אצוי יד הז .ביריה עיקבהל תוסנלו שרגמה לע תאצל ךלש תומדה תריחב רחאל Rival ךלש תונוצרה םייולת ךירבחו בשחמה םג תויהל לוכי. .ןוחצינה רעש תא עיקבהל ולש טנמלא לש ותעד תא חיסהל ,תועטהל ביריה ,רודכה תא ספספ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות