משחק Z תואקתפרה רוואפה באינטרנט

                                  Powerpuff Adventure Z קחשמ

Z תואקתפרה רוואפה (Powerpuff Adventure Z ):


.הרזעל קוקזש ימ לכל רוזעלו תונב הבהא תואקתפרה ,תועובו םיחרפ טעמ :ףאפ רוואפה תו .תורצוא ישפחמ ידי לע תוירזכאב ודדשנ םה ךיא לש בוצעה רופיסה תא ול ורפסש ,םידילי .ובנגנ סקט םטוט לש בטוק םע תויומד המכ .םוקמל םיטירפה תא ריזחהל שקבו שארה ךשמתמה לבסה לע הכחמ םיאלמ םטוט םידילי אלל .םהילעב םישלו םיצפח רחא שופיחב רובע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע