משחק RIO 2016 באינטרנט

                                  Rio 2016 קחשמ

RIO 2016 (Rio 2016 ):

.גח טרופס וישכעו הלש םיביהרמה םיינועבצה םילבנרקה רובע םלועה יבחרב העודיה ,ליזר .הדאיפמילואה תארקל דחוימב ונבנש םינוידטצא ,םישדח םינכודה גתומ תורישי םיפדעומה .םייתאממ רתוי - ידמ לדג תופתתשמ תונידמ רפסמ ,תוילדמ ששב ו האמ שולש קחשל ,הקירמ .הנכה לש טלחומ רדעיה טרופס ינקתמ תיינבב בוכיעה ללגב תרחא ריעב המכ הרבעה םימעפ .החיתפה הפצ הפוצ ףלא 80 ,תחראמה הנידמה לש רופיסה תא הרפס ,לודג ינועבצ הזחמ היה .וצרא לש הצובקה רובע ונלש תועבצאה קיזחהל םימיהדמ תונוחצנ ,םישדח םיאיש םיכחמ ונ Talisman תושימג שי רשא ,ליזרב לש ןווגמה יח םלועה תא למסמה ,ריהב יתורבח ,זילע ב .תוליחתמ םלועב תולודג תויורחתב ובש טרופס ינוידטצא ישפוח ךירדמ היהי יתיבה בשחמ .םלועב םיקזחה םיאטרופסה םע םירחתמ ,רתויב הובגה יפמילואה סרפב תוכזל היהי םימחה .סרח תוחלצב לסרודכ ,תשקו ץח ,ןחלוש סינט ,סינט ,לגרודכ :םיאבה םימוחתה ןמ דחאב ק .יתימא דוה ןיבור ומכ ,תושקמ תורטמה לכב עגפו לסה רודכב תורשע םירודכ תלפהש ,תוחל .לעמ דראהו ףסכה תא םיכירצ אל ונחנא ,בהז תוילדמ לכ תא ףוסאל .קחשמהמ האנה לבקת התא ,השידא ךתוא בוזעת אל תוחכונ לש םיהדמ טקפא ,תיתואיצמ 3D ת .ךלש בשחמה תא בוזעל ילבמ ,יפמילוא ףולא ךופהלו םילוז םיטישכת ,םהלש ינפוג ןומיא !בוט לזמ