משחק ןג תוינבגע באינטרנט

                                  Tomato Garden קחשמ

ןג תוינבגע (Tomato Garden):


.תואלקח הבהא דימת ןיי'ג .תוינבגע לותשל הטילחה איהשכ .המדאב םתוא הלתש אוה םינוק םיערזו הממח תונבל .תוקריל הלופיטל רוזעל ךל רשפאמ .ריצקה תא ףוסאל םתוא תוקשהלו .ףסכ תושעלו קושב רוכמנ זא תוינבגע .תושדח תוינבגע ינז תקופתב רקחמו היגולונכט לש רופישה לע איצוהל ךרטצת הרומתה .הזה קסעב החלצה גישהל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע