משחק Storm 4 קנט באינטרנט

                                  Tank Storm 4 קחשמ

Storm 4 קנט (Tank Storm 4):


.חילצי םג ,תיעיברה םעפב יכ הטילחה הדוקפה תאו ,ביואה ףרועב ןנתסהל תומישמ שולש ה .תוריל ליחתמ התא זא לבא ,הרצקב otsepeneet תאזכ הפצוח ביריה ןמ ,שרשרל הרישי רוב .םיקנטו םיחתות ,םיניירושמ בכר ילכ ,םילייח דימשהל .תוינסחמ ,םיעבטמ םיריס ףוסא .רתוי ליעיו קזח רתוי הז תא תושעלו קנטה לש רופישה לע תונבל ךרוצ היהי ףסכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע