משחק ברעמב תוירי באינטרנט

                                  Shootout in the West קחשמ

ברעמב תוירי (Shootout in the West ):


.ךומס בכוכ לע תבשלו איצוהל טילחה לבוחה ברו םילודג דואמ םירבהש תא עונמל לוכי אל .ותוא אפרלו הנשמ סייט שפחל טילחה רוביגה לש תחלצומה התיחנה רחאל .השק היהי תרכומ אל עקרק לע רזוע אלל .םירז םירקבמ תא לוכאל הסנמ יכ תורזומ תויח םתוא שגפ םינאידניאו םירקוב םוקמב לבא .דחכיהל וא ,תורילו תוביזע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע