משחק Haul רוטקרט באינטרנט

                                  Tractor Haul קחשמ

Haul רוטקרט (Tractor Haul):


.ימוקמה טקרמרפוסב םירצומהמ קלח תחקל טילחה רכיאה םירישעה ,הנשה תוקריו ריצק תורי .רוטקרטב שמתשהל םיכלוה המזוי יקסע זא ,הרקי איה הלבוהל בכר תרכשה .רעשה עקשל החטבב ןעטמ לישהל רדנטל ךופה .רצומה תא דבאל אל ידכ תוריהזב ריבעהל הסנמ ,שיבכב תורובו תורומהמ ,םיציח ולהנ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע