משחק ה'גנינ בצ םייגוז םינוקרד באינטרנט

                                  Ninja Turtle Double Dragons קחשמ

ה'גנינ בצ םייגוז םינוקרד (Ninja Turtle Double Dragons ):

.תוזוחמ המכ השבכו ריעה תא הפקת ןוקרדה תייצמ רדרש לש תידוסה הווחאה תמחלמ .םיגרהנ דגנתהל הלאו ,םיבשותה תא דודשל אוה וישכע .רוזעל רהממ רבכ ונלש בוהאה ה'גנינה בצ .וז הקתפרהב ול רוזעל ואוב .םהלש םירושיכהו המיחלה תויוכיא עדומ תויהל ,ךלש תומדה תא רחב .םיעשופמ תובוחרה תא תוקנל המידקו .ביואה תא דימשהלו תדוכלמל לופיל אל ,תומוקמ לע וכל .םיעשופ תוצירע ינפמ םיחרזא רומש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות