משחק 3 םיבמוז הליקט באינטרנט

                                  Tequila Zombies 3 קחשמ

3 םיבמוז הליקט (Tequila Zombies 3 ):

.יבמוז הליקט קחשמה לש ישילשה קלחה ונינפל .םייח םיתמ תורבק לחז בוש ,דרטומ ברעמב םינמז ויה .וכרדב הרקנש םייחה לכ תא דימשהלו ריעל םיכלוה םה לג רחא לג .תימוקמה הייסולכואה לע הנגהל חקלנ תויומד שולש לש תווצ .ךכב םהל עייסל ידכ ךתיא היהנ ונחנא .לע רובעל םהל םינתונ אלו תוצלפמה לכ תא דימשתש לכה תושעל ,תוריל ,םתוא םיצצוק ,ת !הנגהב בוט לזמ / הפיחד ךל ןתיי הז םירבד לש ןווגמ לפונ דחא יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות