משחק Explorer הסיט היאמ באינטרנט

                                  Maya Flight Explorer קחשמ

Explorer הסיט היאמ (Maya Flight Explorer ):

.Flip הראל יליו :וירבח ואצמ אלו ליגרכ רקובב סט היאמ .תוהובג תוירטפ םע וחאב םיכורא םיקחרמל סוטל ךרטצי ,םירסח םירבח אוצמל ידכ הדליה .יראה ןש ןמ ךומ ףוטקל םיעבוכ תחת הפע הרובד הסיטה לוהינ .םילושכמ םע שגנתמ תצק םיספה יפוי תא ןתונ אלו רבכעה םע ךשמה