משחק םיטקייבוא אצמ טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot Find Objects קחשמ

םיטקייבוא אצמ טובור וניד (Dino Robot Find Objects ):

.המחלמב קשנכ שומישב םיאצמנ םה וישכע לבא ,ונלש הטנלפה לע בוש טטושל םייקנע םירוא .םירחא םיינגרוא םירמוחו תכתמ םייושע םירחא םירביאו ,םידלש קר ויה םמצע םירואזוני .תירבה הפיאו ,אוה ביואה ןכיה ןיחבהל םילוכי אל םה וישכעו ,ןורכיז קולב רצקל םיבר .םימיוסמ םינותנ יבבש ליעפהל יכ ,םהילע םיצפחה תאיצמ ידי לע ברקמ םינשי םימולצת ת