משחק Alley 2 תונוז ינב באינטרנט

                                  Linebacker 2 Alley קחשמ

Alley 2 תונוז ינב (Linebacker 2 Alley):

.ףוגהו שלח בל ילעבל לבוס וניא רשא טרופס אוה - לגרודכ .םיירהצה תושומנ לכוא אוה .םייתימא םירבג רובע קחשמ והז .ריעה לש הצובקב קחשמ התא ,2 הטמסה תונוז ינב קחשמ .ביריה יניגמ תוטמתשה רודכ םע םירטמ האמ ץורל ךירצ התאו סיטרכ םילבקמ םתא .התא םירושיכ יוצר ,םיוסמ רפשל ךל רשפאיש ךלשמ ןקחש תביאש תכרעמ שי הזה קחשמב םג