משחק שבלתהל םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs Dress Up  קחשמ

שבלתהל םיסדרדה (The Smurfs Dress Up ):


.ונלש םיבוהאה םיסדרדה ונינפל .הביסמל ןנוכתהל ידכ םהמ דחא רוזעל םיכירצ ונחנא הז בלשב .םייתנפוא םירזיבא ,םיילענ םירהל ,הלש ןוראה ןמ הלש תשובלתה רוחבל ואוב .רפאתהל ירוקמה רעישה תא ךפוהש המ .ונלש הרוביגה גחל תידוחיי הנומת רוציל ידכ לכה תושעל .ךלש ןוימדה בובז אוה רתויב בושחה רבדה .םירבחל תתל וא ךמצע תא בוזעל ,סיפדהל ןתינ תלבקתמה הנומתה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע