משחק יקימ הסיבכ בכר באינטרנט

                                  Mickey Washing Car קחשמ

יקימ הסיבכ בכר (Mickey Washing Car ):


.ףסכ ךירצ הז לבא ,תיתרקוי הדעסמב הרבח ןימזהל ךלוה אוהו אישב המייקתה השיגפה תא .גת וא ,הריחבל תונוש ישוק תומר לש תודיח ףוסאל - תמיוסמ המישמ ךל היהת לבא ,תויר .רבכעה םע ךשמה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע