משחק הכיסנ רדח ךפהמ באינטרנט

                                  Princess Room Makeover קחשמ

הכיסנ רדח ךפהמ (Princess Room Makeover):


.ןיטולחל הנישה רדח תא ךופהל ידכ השקו הנטק איה תאזה הדליה לבא ,הלש םירפסו םיעוצ .גת לזאפה ףוסאל ,תודיח רותפל ךירצ התא יכ ,ךל םמעשמ הארנ אל יוקינהו הרענל רוזעל .הדובע לש ףצרה ךל דיגת הרוביגהו ,רבכעה םע ךשמה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע