משחק 3 המוזטנומ לש תורצואה תא באינטרנט

                                  The Treasures Of Montezuma 3 קחשמ

3 המוזטנומ לש תורצואה תא (The Treasures Of Montezuma 3):


.המוזטנומ לש תושגרמ קחשמ תורצוא לש ישילשה קלחה ךינפל חומשל .ישוק תומר יתש שי ,תאז לכב .לבגומ ןמז םע ריהמ רבעמ ההובג תוריהמב דעוימ ןושארה .החטבב קחשל לוכי טושפ התאו ,תולבגמ ןיא ול לק רתוי ינשה .תורקי םינבא םע הדש לומ ונחנא זא .תוכיתח שולש לש הרדסב ותוא םישל םיכירצ ונחנא ,םהלש תודמעה יונישו הציחל ידי לע !ךילהתב תונהיל טושפ - רחוב התא בצמ הזיאב הנשמ אל לבא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע