משחק Goodgame רמראפ באינטרנט

                                  Goodgame Farmer קחשמ

Goodgame רמראפ (Goodgame Farmer):


.םיאלקחה ןבומכו חצ ריווא ,רפכ .תגשגשמ הזוחא לוהינ ומכ םילעופ ונא םויה .הלש חותיפל היגטרטסא חתפל םיכירצ ונחנא .העיטנל םיימוקמ םיערזו תויח הנקי הז הלחתהב .םייאלקח םילכו םיליתש הנק .םיפסונ םיניינב יקשמ תונבל לכונ הגרדהב .תווחב החימצל םוקמ רתוי תושעלו ךלש תראופמה הזוחאה ביחרהל ךיא לע ףסונ עדימל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע