משחק גיב םיעצפ 6 רוביג היגרוריכ באינטרנט

                                  Big Hero 6 Wounds Surgery קחשמ

גיב םיעצפ 6 רוביג היגרוריכ (Big Hero 6 Wounds Surgery ):


.טלפסאה לע לפנו דעמ בורקב ,ןבומכ ,קיפסמ ןויסינ לעב אל ,בוכרל הצר דימ אוהו קילח .שאונה דליה תא ןקתל ךירצ התא ובש םילוחה תיבל איבהו ויתועורזב ןכסמה שיאה ספת Be .ץוקה תא ריסהל עצפה תא קודב .השק דובעל ךירצ התא לבא ,לק םלה הלעי גהנהש ךכ ,הרומח העיגפ ןיאש הארנ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע