משחק ףיִלְצַהְל באינטרנט

                                  Swish קחשמ

ףיִלְצַהְל (Swish ):


.םדא יומד ישונא ןימ יח שי דציכ ררבל טילחהו ץרא רודכ ינפ לע ףלח קורי רזייח .ותיא ותוא חקלו ליגרה לסרודכה ןיינע םואתפ הלגמ ,ףועל םיכלוה ויהו ,ןיינעמ רבד ם .ףיכ היהיש ידכ וב שמתשהל דציכ ןיבהל םהל רוזעל .תועבטמ ףוסיא ,לסב רודכה תא הקנ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע