משחק מרוצה פוני באינטרנט

                                  Pony Races קחשמ

מרוצה פוני (Pony Races):


.ךב קרו ךא יולת אוה תואצותה המ םע לולסמה רובעי הז ךיאו ,ןטק ינופ ץורל ליעפמ הת .םימוסחמה ךותל סורקל אל הסנמ ,תוציפק לע טלתשהל ידכ רבכעב שמתשה .תוחלצומ תוציפק לע ךמתסמ התא ,ךרדב םיסונובה לכ תא סופתל .םייחה תא זבזבל ילבמ ,םימוסחמה לכ לע רבגתהל החלצהב ךלש סוסהו ,קהפל לא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע