משחק רוואפה תנוכמ באינטרנט

                                   קחשמ

רוואפה תנוכמ ( ):


.עשפו עשר ינפמ םלועה תא ליצהל לגוסמ רוואפה השולש - ילעו Tsvetik ,קובקב .יפוקסורקימ ןוזח ,ישונא חוכ ,ידוחייה ןוידה ,תפדוע תוריהמ :לע תוחוכ םהל שי .יתנפואו הפי תויהל םיצור תונבהו - םה ,תאז םע .הנפוא ירזיבאו ןנגוסמ תולמש םילבנה תא סורהל םהל תתל ,שולש לכ רובע םידגב רחב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע