משחק דלומה Nom םוא באינטרנט

                                  Om Nom Christmas קחשמ

דלומה Nom םוא (Om Nom Christmas ):

.דנלפל ןמ איבה רשא ,הפי דלומה גח ץע תא שובל אוה ,הילא ןנוכתהל ונלש ןטקה דחאו ד .חאה לש הנומת ול חולשלו סואלק הטנסל בותכל הצור אוהו ,תונתמו קותמל תויגיגח תויק .דואמ בורקב גחה תאו ,םירזגל ערקנ הזה יומידה יכ הליג אוה לבא .הפי תחא הנומתל םיקלחה לכ תא קיבדהל רואזונידה תרזע