משחק יסקלג לש לווראמ ירמוש באינטרנט

                                  Marvel Guardians of the Galaxy קחשמ

יסקלג לש לווראמ ירמוש (Marvel Guardians of the Galaxy ):

.םהלשמ תופדעה שי ות לכ ,ןימז קשנ לש תופקתמ ףודהל םינכומ תויהל ,ךכמ ענמיהל ןתינ .םישדח םיאת תותלד חותפל יבבש תועבטמ ףוסיא .לטרופל לבקל ךירצ התא ,המרה תא תונשל ידכ .םיציח - לוהינ