משחק ילש Nom םוא באינטרנט

                                  My Om Nom קחשמ

ילש Nom םוא (My Om Nom ):

.תורצב Nom םוא ידלי לכ לש ילש הבוהאה תומדה .םהל תוארהל ידכ םתוא הצר אוהו ,בורקב העיגמ וירבח ידכו ,תונטק תוכיתחל וערקנ וית .הרזע ךממ שקבמ ןטק רואזוניד .וז המישמ םע דדומתהל ךירצ התאו דואמ המוד הדיח םה הלא םיקלח יכ ,Kupu תנומתב ףוס .רשפאה לככ רהמ הז םאה