משחק ?התא האלפומ תומד וזיא באינטרנט

                                  Which Miraculous Character Are You? קחשמ

?התא האלפומ תומד וזיא (Which Miraculous Character Are You?):

?םירוביג לש התא ימ"הרדסה ךותמ שדח עוצעצ .לותח רפוסו ידייל גאב לע הרוטקירקה יבבוח לכל השקבב" .תונוש תויעב הברה שקבתת וב .טרסהמ ירקיע רטסגנג ךל םורגי קחשמה ,המרמ התא םא יכ ,הנוכנ הבושת .רתויב ןהל המוד אוהש תומד המו ךלש תומדה המ תוארלו ץורל רהמ .ותוא ריכהל םיליחתמ קרש הלא םג ומכ ,הרוטקירקה לש םידהואה ומכ ףיכ הברה שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות