משחק תומר 3 ןונק רזייל תליבח באינטרנט

                                  Laser Cannon 3 Levels Pack קחשמ

תומר 3 ןונק רזייל תליבח (Laser Cannon 3 Levels Pack ):

.דובעי םש ךלש רזייל חתות םולשו םישנא ןבצעל בוש תוצלפמ .םתוא ליצי אל הז לבא ,םיקזח םיניגמ םע דיוצמ ,םהלש הדלפו ץעה תורוק הבכ ,םירוב ר .םידבכ םיקולב תכלשה ,הטמל ,ביואה תונותיעב סורהל תוצצפו ץפנ ירמוח :קשנ ,טשוקיר .תילאמשה תינולחב ועיפוי םה ,קינעהל תוכזה תא ךל תנתונ תקיודמ הטיעבב