משחק לדנקו Buttowski הטיעב באינטרנט

                                  Kick Buttowski and Kendall קחשמ

לדנקו Buttowski הטיעב (Kick Buttowski and Kendall ):


.םיקסעל הרזחו Butovo תינוציק הטיעב לכ לש .רפסה תיבב המרדה ןודעומב םשרנ אוה ,םעפה .תובבוש םורגלו ותוא טינקהל ןמז לכ לבא ,בהוא אוהש הרענה תא ונתני רשא ולש הנושאר .ואימור לש דיקפתה תא לבק ימ ומצע .רופיסה לש םיקיחצמה םיעגרה תא תוארל ףיכ הלא תודיח ףוסא .חטבומ םייבויח תושגר לש םיה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע