משחק דינוזאורים ומטאורים באינטרנט

                                  Dinosaurs And Meteors קחשמ

דינוזאורים ומטאורים (Dinosaurs And Meteors):

.ומלענ םירואזונידהלכ ,ץראה רודכל לפנשטירואטמלש רבעשרחאל .הרבעש תלוספלםחליי אוה ןכלו ,תאזה תועטה לע ורזחי אל םה ,בוש .םיטירואטמ ליפהל לגוסמ רשא ,סיזניקלט - שדח קשנםהל שי וישכע .רואזוניד ינש קר שרוד תונושארה תומרב הבוט הנגהל