משחק ?הז תא לוכאל לוכי ינא םאה באינטרנט

                                  Can I Eat This? קחשמ

?הז תא לוכאל לוכי ינא םאה (Can I Eat This?):

?םידלי רובע ישומיש דואמ עוצעצ תחא הנועבו תעב ףיכ קחשל הצור .הז םע ךל רוזעל ןיטולחל ליכא ליכא קחשמ .ותוא לוכאל רשפא םא לאושו ץפח םירמ ןמז לכ דלי - תישארה תומדה ,טושפ דואמ אוה קח .אל וא לכאמ לש אשונה תא רותפל ידכ ןמזה תלבגמ ךותב ההז היהת ךלש המישמה .קחשמה םייתסיו לערומ אוה דליה ,יוגש ןפואב הנעת םא .ליכא הריחבב החמומ התא יכ חיכוהל ידכ ,תורגתאמה תומרה לכ תא םילשהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות