משחק Tom & Jerry לותח םוסחמב באינטרנט

                                  Tom & Jerry in cat crossing קחשמ

Tom & Jerry לותח םוסחמב (Tom & Jerry in cat crossing):


.םידבכ העונת תוריס םע רהמ רהנה ריהמ ביתנל שיבכה לע ןגמ הז יכ אלמ ןוחטיבב חוטב .ישממ םויא ינפב ודמעי רבכע ,םימה תמירז תאו שיבכה תא תוצחל םוט רוזעל לכות םא המ .עובטל אל ידכ ,ץופקל וכרטצי תוניפסבו םביבס תכללו תוינוכמ רהזית

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע