משחק אולכ לכ באינטרנט

                                  All Cooped Up קחשמ

אולכ לכ (All Cooped Up ):


.םהלש תוצונה םיאתמ דרפנ רויד תושרוד רופיצ ,םסאה ותואב דחי תויחל ףקותב תברסמ הי .סיטוא רושה קר לוכי rasshumevshih ודוהה ילוגנרת תא עיגרהלו רדס טילשהל אלא ,םהי .רורט רזופמ ולש םרה לוקב םיגאושה תופועה תאמ .םהיתב ךותל םירופיצה גוהנל ול ורזע .ללחב ,םיציח - לוהינ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע