משחק Made Baymax :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Made Baymax קחשמ

Made Baymax :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Made Baymax):


?הנוש הפשא ךותמ טובור תריצי תעב תישע .ספאמ ךלש Baymaksa רוציל לוכי התא ןאכ ,םינמזומ םתא זא ,אל םא .םיפדמה לע םיבכוש םיקלח ןיקתהל ךנוצרב וילאש סיסבה אוה ךסמל תחתמ .ןיגוריסל םתוא םירדסמו תוארוהל םאתהב לעפ .טובורה לא חוכ יקפס ,ןכומ היהי ףוגהש עגרב .טובורה תא ףוסאל ךישמהל לוכי התאו תוריהמב הלקתה תא ןקתל ידכ םילכב שמתשמ התא לב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע